}
Start Dialog Frågor och svar

Frågor och svar

Vill du veta mer om hur Socialdemokraterna vill utveckla Varbergs kommun eller vad vi tycker om förskolorna? Ställ en fråga till oss. Här nedanför kan du också se andras frågor och vad vi har svarat på dem.

SKOLA
Varför är ni emot vinster i skolan?

Skolan är ingen vanlig marknad. Välfärden ska vara generell och öppen för alla. Socialdemokraterna menar att skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus. Vi vill införa ett regelverk som begränsar övervinster i välfärden.

Vad vill ert parti göra för att utbildade lärare ska vilja ta en anställning och behålla sin anställning i Varbergs kommun?

Vi vill mycket med förskolan och skolan i Varberg!

Att vi har motiverad och kunnig personal är helt avgörande för att barnen o eleverna ska få den bästa omsorgen och lärandet de kan få. Vi har satsat på höjda löner genom stor satsning av den Socialdemokratiskt ledda regeringen, men också i kommunen. Konkurrensmässiga löner är avgörande framöver. En bra arbetsmiljö vet vi är avgörande för att vi ska lyckas bibehålla och rekrytera ny personal.

Vi vill följa skolverkets riktmärke för mindre barngrupper för både personalen och barnens skull. Den nya läroplanen i förskolan kräver mer personal enligt vår bedömning. Vi vill fortsätta med lågstadiesatsningen som ger möjlighet till fler pedagoger och vi vill satsa på lärarassistenter som kan avlasta pedagogerna med t.ex. administrativa arbetsuppgifter. Vi vill öka personaltätheten på fritids för att både kunna stödja skolan och ge bättre förutsättningar för spännande verksamhet. Vi vill fortsätta utveckla flexteamen och skapa mer inkluderande lärmiljöer.

Viktigt är också att vi har duktiga rektorer som har utrymme för ett nära och pedagogiskt ledarskap. Varje skola och lärare ska ha sin kompetensutvecklingsplan som stödjer kommunens utvecklingsarbete och inspirerar medarbetaren.

Hur vill ert parti arbeta med att skapa hållbara förutsättningar för kvalitet i skolans och förskolans undervisning?

Vi anser att förskolan och skolan behöver få resursförstärkning! Därför har vi förutom de satsningar den Socialdemokratiskt ledda regeringen gjort, även avsatt mer pengar i vårt budgetförslag till kommunen. Det kommer att krävas höjd personaltätheten i förskolan, grundskolan och på fritids för att få förutsättningar för högre kvalité i undervisningen genom t.ex. tvålärarskap och flexteam på alla våra skolor. Detta för att barnen och eleverna ska få en trygg omsorg, ett bra lärande som leder till att de skal klarar grundskolan och gymnasiet. Vi vill också satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i förskolan och skolan för ökad psykisk hälsa bland våra barn och ungdomar och utöka förskoleplatser på obekväm arbetstid.

VÅRD OCH OMSORG
Är ni för eller emot vinster i vården?

Välfärden är ingen vanlig marknad. Den ska vara generell och öppen för alla. Socialdemokraterna menar att skattebetalarnas pengar ska gå till vad de är avsedda för. Därför måste vinstjakten stoppas och kvaliteten hamna i fokus. Vi vill införa ett regelverk som begränsar övervinster i välfärden.

Varför får inte min mamma flytta in på ett särskilt boende när hon är över 90 år?

Socialdemokraterna vill att de som känner sig otrygga hemma ska få möjlighet att få plats på ett särskilt boende. Idag är det bara vårdbehovet som styr om man får en plats och inte hur den som är äldre själv känner sig.

Varför bygger vi inte flera äldreboenden?

Det har tagit allt för lång tid i planeringen och överklagande från blivande grannar har inte gjort det enklare. Nu verkar det som ett nytt boende i Träslöv kommer först och är klart i bästa fall 2019 och nästa i Breared strax därefter. Socialdemokraterna menar att kommunen måste bli mycket bättre på att använda lokalförsörjningsplanen som ett aktivt instrument.

Socialdemokraterna vill öka antalet undersköterskor, sjuksköterskor och läkare. Det är bra. Samtidigt verkar ju det som köerna växer. Det är brist på läkare till vårdcentraler. Förlossningsvården är i kris. Var finns styrningen och organisationen?

Vi håller med dig i mycket av dina slutsatser. Köer i vården, färre vårdplatser, brist på läkare till vårdcentraler, en förlossningsvård i kris och problem på akutmottagningarna hänger i princip helt och hållet ihop med tillgången till personal. 

Därför är det så viktigt att öka antal utbildningsplatser för vårdens olika medarbetare så det finns personal att anställa i framtiden. Redan idag finns en hel del som valt att lämna det yrket de utbildat sig inom pga tuff arbetsmiljö och jobbiga arbetsvillkor. Går det att få flertalet av dem att återvända till yrket igen så skulle det förbättra tillgängligheten och kvaliteten i vården väldigt mycket.
Allt detta kostar pengar och det är de satsningarna ska gå till. Fler anställda, bättre arbetsmiljö och arbetsvillkor samt fler utbildningsplatser. Används pengarna på rätt sätt så går de inte in i ett svart hål utan kommer invånarna och patienterna till del genom bättre tillgänglighet och högre kvalitet.
Sjukvården i framtiden kommer påverkas mycket av den nya tekniken och av digitaliseringens utveckling. Tar samhället tillvara på de möjligheterna på ett klokt sätt så kommer det att avsevärt bidraga till att klara framtidens utmaningar inom sjukvården. 
 

SAMHÄLLSPLANERING
Varför lägger ni inte stationen vid motorvägen istället för i tunnel under staden?

Skälen till att Socialdemokraterna förespråkar en station i centrum är flera. Ca 14 000 personer pendlar till och från Varberg varje dag. Vi vill att så många som möjligt skall åka kollektivt och inte ta bilen. Vi vill också att så många som möjligt skall kunna gå, cykla eller åka buss till och från stationen. Därför skall stationen ligga i centrum.

En station i centrum innebär kortare resvägar för de flesta och därmed blir det mer attraktivt att pendla med kollektivtrafik istället för egen bil.

Idag har det gått så långt i planering och projektering av stationen att det inte är möjligt att bygga den vid motorvägen utan att det skulle innebära stora kostnader och mycket stor försening av projektet. Därför är det inte rimligt eller försvarbart att beslutet som sedan lång tid är väldigt väl förankrat på alla nivåer skulle ändras.

När den nya stationen byggts och hamnen flyttats ges plats åt fler bostäder och kortare bostadsköer.

Det sägs att det blir mycket billigare med en station vid motorvägen. Varför tar ni inte hänsyn till detta?

Det är riktigt att en del påstår att det skulle bli billigare med en station vid motorvägen, men detta är inte sant. Dels skulle en sträckning i öster bli mycket längre då vi redan byggt dubbelspår från norr in till nuvarande station och från söder fram till endast någon kilometer söder om tunnelmynningen. Dels skulle en sådan byggnation innebära rivning av hus, skolor och att man skulle tvingas bygga på kulturhistorisk mark.  Detta sammantaget gör Socialdemokraterna bedömer att kostnaden skulle hamna i ungefär samma nivå som en tunnel.  

Tunnelbygget varför? Kommunen ska ju spara massa pengar. Blir ju jobben färre. För oss arbetslösa är det inte bra.

Projektet med att bygga ett dubbelspår i tunnel under Varberg har pågått i många år. Ett så stort projekt kräver långa förberedelser som måste lösas med väldigt många människor inblandade. Sedan vi tillsammans med trafikverket, regionen och andra inblanda för 7-8 år sedan bestämde att vi skall bygga dubbelspåret så har arbetet med att planera och lösa alla de stora frågor som måste lösas pågått med stor kraft. Nu är det två år kvar tills spaden sätts i jorden och då kommer alla att se att bygget påbörjas, men som sagt arbetet pågår för fullt även nu.

Att bygga järnväg, väg, hamnar och annan infrastruktur är dyrt, men det ger väldigt mycket mer utveckling och tillväxt än vad det kostar tillbaka. Först och främst får väldigt många människor jobb under byggtiden. Det gäller alla de som producerar allt det material om används, alla de som skall transportera detta och alla de som skall bygga själva spåret och tunneln. Härtill kommer att alla de som jobbar med detta skall ha mat och boende vilket gynnar hotell, vandrarhem, restauranger och affärer. Detta ger i sin tur också jobb. 

När tunneln är klar så kommer vi att få mycket mark där vi kan bygga bostäder och olika verksamheter. Detta är väldigt bra för alla oss som bor i kommunen, inte minst för de som söker bostad eller jobb. Det är också bra för alla de som vill flytta till Varberg, Denna utveckling kräver självklart också att vi bygger förskolor, skolor och lokaler för olika fritidsaktiviteter. Detta ger i sin tur fler jobb, mer skatteintäkter och mer möjligheter för Varberg in i framtiden.

För att klara vår tillväxt som bl.a. innebär att allt fler personer behöver pendla till sina jobb, redan idag pendlar ca 14 000 människor till och från Varberg, så måste vi helt enkelt se till att dessa resor fungerar och att de kan ske på ett miljövänligt sätt. Samtidigt innebär detta alltså mer jobb inom väldigt många områden i vår kommun. Det blir alltså inte färre jobb när vi utvecklar Varberg. Tvärtom så blir det många fler jobb vilket är bra både för dig och alla andra Varbergare och det är därför vi bygger tunneln. 

BOSTÄDER
Hur vill ni se till att det byggs fler lägenheter?

I dag är köerna för att få en hyreslägenhet i Varbergs kommun alldeles för långa. Socialdemokraterna jobbar bland annat för att det ska ställas hårdare krav på att man bygger hyresrätter samtidigt som det byggs bostadsrätter. Vi vill också att kommunen köper in mer mark att bygga på. Läs gärna mer här.

Om jag uppfattat Socialdemokraternas program för Varberg riktigt vill ni att det på sikt ska vara en väntetid på sex månader för en hyresrätt. Jag undrar hur ni tänker åstadkomma detta?

Det är helt riktigt att vårt mål i kommunen är att vi skall ha en kötid på max sex månader. Det är naturligtvis jättesvårt att säga någon exakt siffra på hur många hyresrätter som behöver byggas för att uppnå detta. Det vi däremot kan säga är att vi, om vi får majoritet i kommunen, kommer vi att ha ett mycket starkt fokus på frågan om att tydligt tiden det tar för att få en bostad och det kommer att synas. Vi kommer att var mycket tydliga mot vårt bostadsbolag att deras främsta uppdrag är att bygga hyresrätter till rimliga hyror.

De verktyg vi har för detta är att vi vill att bostadsbolaget använder de upphandlade koncepthus som SABO (allmännyttans intresseorganisation) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) har tagit fram samt att de använder de investeringsstöd som regeringen har tagit fram. Dessa investeringsstöd ger en ganska stor sänkning av kostnaderna för investeringen. För att investeringsstödet skall betalas ut har regeringen satt en maxnivå på hyran. Maxnivån bygger på en snitthyra per lägenhet, s.k. normhyra som räknas ut enligt ett specificerat system. För att byggherren skall få stödet får hyran per m² boarea per år får inte överstiga 1 350 kr i Varberg. Detta innebär enligt Boverkets exempel att en lägenhet på 55 m² skall ha en hyra på högst 6 801 kr per månad i Varberg, medan en lägenhet på 75 m² hamnar på en högsta hyra på 8 519 per månad. Motsvarande hyresnivåer per m² och år vid byggnation utan stöd hamnar enligt uppgift på mellan 1700 kr till dryga 2 000 kr per m² vilket skulle inneburit hyresnivåer på runt 8 500 kr för en bostad på 55 m2 och 12 000 kr för en bostad på 75 m² boarea. En ganska stor skillnad med andra ord. Vi kommer också att ta upp en dialog med våra större privata byggare i samma fråga.

En väldigt viktig del för att detta i sin helhet skall fungera är som du förstår att det blir en fortsatt s-ledd regering efter valet då investeringsstödet är helt beroende av detta, men även om vi inte uppnår det så kommer vi att göra vad vi kan för att jobba i denna riktning.

Vi behöver dig

Vi behöver dig

För att göra Varberg till en riktigt bra stad för alla krävs ditt engagemang och dina åsikter. Låt oss veta vad du brinner för. Var med och påverka