Start Vår politik Bostäder

En bostad åt alla

Varberg är långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad. Kötiden för hyresrätter hos Varbergs Bostad ligger i snitt på 8 - 10 år. Både priserna på villor och bostadsrätter och kostnaderna för nybyggnation är idag alldeles för höga. Bostadsmarknaden fungerar inte och framförallt yngre får svårt att hitta en egen bostad. Vi socialdemokrater tycker att alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. Ingen ska vara hemlös i Varbergs kommun. 

Bostäder i hela kommunen

Vi Socialdemokrater vill se till att kommunen tar ansvar för att det byggs fler bostäder, framförallt hyresrätter, både i staden och i serviceorterna. Utbyggnadstakten av nya bostäder måste motsvara behovet. Därför kommer vi att ställa krav på billigare hyresrätter.

För att kunna styra bostadsbyggnationen behöver kommunen ett stort markinnehav. Då går det att styra vart och när nya bostäder ska byggas, och prisnivån går att hålla nere. Dessutom gör det att kommunen kan ställa krav på blandad bebyggelse.

Vi vill också se till att det finns attraktiv kommunal mark tätorterna för att det snabbt skall gå att erbjuda en tomt för den som vill bygga sin bostad där. 

Hållbart byggande

Varberg växer och förändras i snabb takt. Det kommer att fortsätta byggas nytt där det tidigare funnit andra byggnader, eller på helt ny mark, men det skall också vara tydligt vilka miljöer som behöver behållas för att Varbergs själ skall bevaras. Vi vill se en kommunantikvarie som jobbar aktivt med kulturmiljö.

Det är viktigt att förtätning, nya bostadsområden och kvarter planeras och byggs på ett hållbart sätt, både utifrån ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. En integrerad stad med mångfald där alla får lov att bo är en förutsättning för ett gott och hållbart samhälle. Idag rivs fler och fler billiga hyresrätter för att ge plats åt dyra bostadsrätter vilket motverkar mångfald. Vi vill att fler äldre hyresrätter bevaras parallellt med att nya bostäder byggs.

Vi kommer arbeta för att

 • Ingen person skall vara hemlös i Varbergs kommun
 • Bostadsköerna succesivt skall bli kortare. Den långsiktiga målsättningen är att alla som vill eller har ett behov av en bostad skall erbjudas en inom sex månader.
 • Byggnationen av hyresrätter skall öka.
 • Kommunen ställer krav på att det byggs hyresrätter med rimliga hyror. 
 • Det skall byggas fler hyreslägenheter i alla i våra serviceorter.
 • Kommunen skall ha byggbara tomter att erbjuda i alla tätorter.
 • Det blir fler dubbla markanvisningar i kommunen.
 • Kommunens tomtinnehav för bostäder skall ökas och utvecklas långsiktigt.
 • Studentbostäder skall finnas efter behov.
 • Utveckla både nya och äldre bostadsområden mot ett mer integrerat och blandat bostadsbestånd.
 • Bevara billigare bostäder som fler grupper har ekonomi att hyra.
 • Kommunen utvecklar trygga och funktionella boenden för äldre.
 • Det blir så stor andel hyresrätter som är möjligt i Västerport. 
 • Det blir många attraktiva allmänna ytor i Västerport.
 • Kommunen anställer en kommunantikvarie
 • Bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Varbergs kommun.
 • Kommunen tar fram underlag för var vi kan bygga och för vilka byggnader/miljöer som skall bevaras. 
 • Kommunen blir bättre på att ge skyddsvärda miljöer ett starkare bevarandeskydd.

Berätta vad du tycker

Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Varbergs kommun eller dela med dig av dina idéer? Tillsammans kan vi skapa ett bättre Varberg, för alla. Kontakta oss.

Dela denna sida: Dela på Facebook Dela på twitter Dela på Google+ Dela på LinkedIn

DEBATT

23 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett Halland som håller ihop
11 november 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Fler hyresrätter med rimliga hyror
26 oktober 2021 | Socialdemokraterna Varberg
Ett tryggare Varberg